సోమవారం, నవంబర్ 08, 2010

తతః ప్రిఇత మనః  తేన విస్వస్తః స మహకపిహ్ |                 కిసికిన్దాం రామ సహితో జగామా కా గుహాం తదా ||              తా || అప్పుడు  ఆ మహా కపి రాజు సంతృప్తి మనసుతో , గుహను వదలి , రాముని తో కలిసి కిష్కిందకు వెడలినాడు .