సోమవారం, నవంబర్ 01, 2010

చిత్రకూటం అనుప్రాప్య భార్ద్వాజస్య శాసనాత్ | రామాయం ఆవస్తం కృత్వా రామమానా వనే త్రయః ||  తా || భరద్వాజ ముని ఆదేసముతో  చిత్రకుతమును ఆవసముగా జేసి , ఆ వనములో రాముని తో ముగ్గురు  యున్నారు .