బుధవారం, నవంబర్ 03, 2010

న చ ఇచ్చాట్ పిత్రో ఆదేశాట్ రాజ్యాం రామో మహాబలః |          పాదుకే కా అస్య  రాజ్యాయ న్యాసం ధాత్వా పునః పునః ||౧-౧-౩౭ తా ||మహాబల రామ , నాకు రాజ్యంవద్దు , తండ్రి గారి ఆదేశముగా,   నీ పాదుకలు నీ బదులుగా , రాజ్యం చేయుటకు అనుమతి ఇవ్వు .