సోమవారం, నవంబర్ 08, 2010

తతః అగ్రజాట్ హారివరః సుగ్రీవఒ హేమపింగ్లః |                     తేన నాదేనా మహతా నిర్జగామ హరీశ్వరహ్ || ౧-౧-౬౮ .      తా || అప్పుడు బంగారు వర్ణముగల సుగ్రీవుడు తన అన్న పైన పోరుకు ఉరికినాడు . అతని అరుపులకు హరీస్వరుడు [ వాలి ] బయటికి వచ్చినాడు .