శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

బ్రాహ్మణులూ చదివిన వక్క్సుది కలుగును . క్షత్రియులు చదివిన భూమి లభించును . వర్తకులు చదివిన ధనము లభించును . శూద్రులు చదివిన కుల వ్రుతిలో ప్రావీణ్యం పొందెదరు . ౧-౧-౧౦౧ ; బాలకాండ లో మొదటి అధ్యములో మొదటి సర్గ పూర్తీ ఐనది .