శుక్రవారం, నవంబర్ 19, 2010

 వియుక్తా పతినా తేన దవిజేన సహచారినా
| తామ్ర శీర్షెన మత్తేన పత్రినా సహితెన వై ||  ఎర్రనైన తల శిర్షంగల చక్కని రెక్కలుగల మగటమిగల  సహచరిఐన , చని పోఇన దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది .