శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

 లంక రాక్షసులకు ఇంద్రునిగా విభిషనుని అభిషేకించాడు.క్రుతక్రిత్యముగా  ఇచ్చిన వరము నేరవేర్చినందుకు పరమానందము పొందినాడు .