మంగళవారం, నవంబర్ 09, 2010

ఇదుమంది సేనాగ్రుజులను , ఏడుమంది మంత్రి  కుమారులను చంపినాడు .అక్షయుడుని నిర్విర్యంగావించినాడు,గ్రహనముగల వాడి లా పట్టుబడినాడు౧-౧-75 .