గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

నంది గ్రామే ఆకరోత్ రాజ్యాం రామ ఆగమన కాంక్షయ      |    గతే తు  భరతా   శ్రీమాన్  సత్య సందో జితేన్ద్రియః  || ౧-౧-39 .తా || పోగా నే శ్రీమంతుడు సత్యసంధుడు జేతెన్ద్రియుడు ఐన భరతుడు , రాముని రాక కోరి నంది గ్రామమునకు వచ్చినంతనే రాజ్యపాలన చేసాడు .