గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

రాఘవా శోకా సంతాప్తో విలలాప ఆకుళ ఇంద్రియః |            తతః తేన ఎవ శోకేన గ్రిద్రం దగ్ధ్వా జటాయుసం || ౧-౧-౫౪          తా || రాఘవుడు మనసులోనే చాలా దుఖించినాడు. తరువాత ఆ పక్షి రాజుకు దహన కాండ జరిపించాడు .