శనివారం, నవంబర్ 06, 2010

హనుమత్ వచ్చ్నాత్ కా  ఎవ సుగ్రీవేన సమగాతః |             శుగ్రీవాయ కా తత్  సర్వం సహన్సాట్ రామో  మహాబలః||   తా || హనుమంతు మాట మేరకు సుగ్రీవుని కలిసాడు . సుగ్రీవుని పూర్తి భాద్యతలు మహా బలుడు ఐన రాముడు తీసుకున్నాడు   .