గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

తతః శుర్ఫనఖ వాక్యాత్ ఉద్యుక్తాన్ సర్వ రాక్ససాన్ |            ఖరం త్రిషిరసం కా ఎవ దూసనమ్ కా ఎవ రాక్ససాం || ౧-౧-౪౭. తా || సర్వ రాక్షసులు అనగా ఖరుడు ,త్రిశిరాసుడు  మరియు దూషణుడు మొదలగు రాక్షసులు అందరు , శుర్ఫనఖ మాటలు విని ,ఉద్యుక్తులు అయినారు .