ఆదివారం, నవంబర్ 21, 2010

మా నిషాద ప్రతిస్తామత్వ | మాగమః శాశ్వతి  సామః |   యత్ క్రుంచ మిదునాట్ ఏక | మవధిహ్ కామమోహితం ||  ౧-౨-౧౫   దీనీకి ప్రతిచర్యగా , రాబోయే కాలంలో శాశ్వి త ముగా , ఆ ఒంటి క్రుంచ్ పక్షిలా , అవధులు దాటిన కామమోహితము అనుభవిస్తావు .