గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

నిజగ్హాన  రణే రామః తేషాం కా ఎవ పద అనుగాణ్ |             వనే తస్మిన్ నివసతా జనస్థాన నివాసినాం  ||                               తా ||      వారి యొక్క పాదానుచారులను రణములో హతమార్చినాడు , జనస్థానం అప్పుడు నివాస యోగ్యము అయినది .