శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

కించిత్ కూడా మృగ భయము , చొర భయం లేదు .నగరాలలో మారుమూలలో ధన ధాన్యములు సంప్త్రుప్తిగా , కృతయుగములో ఎలా గున్నారో అలా పరమోదరముగా వున్నారు .