ఆదివారం, నవంబర్ 14, 2010

న్యాసయాతం కలశః  తాత్   దీయతామ్ వల్కలం మమ| ఇదం ఎవ అవగాహిశ్హ్యే  తమసా థీర్థమ్ ఉత్తమం || ౧-౨-౬.   ఆ కలశమును పక్కన పెట్టి , నాయొక్క వస్త్రముల నివ్వు . అవగహన అయితే తమసా థీర్తముకన్న ఉత్తమముఐనది లేదు .