సోమవారం, డిసెంబర్ 06, 2010

   స ప్రవిశ్య ఆశ్రమ పాదం శిస్యేన సహా ధర్మవిత్ , ఉపవిష్హ్తః కథః   చ అన్యః చకార ధ్యానమాస్తితః ౧-౨-22                                                                      శిష్యులతో ఆశ్రమాన్ని ప్రవేశించి , దైనందిన కార్యములలో మునిగివున్నా, అన్యమనస్కంగా ఆ ధర్మాత్ముడు వున్నాడు .