శుక్రవారం, డిసెంబర్ 24, 2010

 1-2-35తత్ కా ఆపి అవిదితం సర్వం విదితం  తే భవిష్యతి , నా తే వాక్ అన్రితా కావ్యే కాచిత్ అత్ర భావిశ్హ్యతి . తెలియని అన్ని విషయాలు , రాను రాను తెలుసుకుంటావు , ఇది అనృతము  కాదు  , భవిష్యతులో  కావ్యం అవుతుంది .