బుధవారం, డిసెంబర్ 15, 2010

 1-2-34రామస్య సహా సుమిత్రే రాక్షసానాం చ సర్వశః , వైదేహ్యః చ ఎవ యద్ వ్రిత్తం ప్రకాశం యది వా రహః రాముడు మరియు లక్ష్మణుడు , రాక్షసులు యొక్క అన్ని విషయాలు , సితామాత యొక్క వృత్తాంతము అన్ని విషయాలు ప్రకాశవంతము అవుతుంది .