సోమవారం, డిసెంబర్ 06, 2010

పూజయామాస తం దేవం పాద్య అర్ఘ్య ఆసన వన్దనైహ్ , ప్రనామ్య విధివత్ కా ఏనాం ప్రిశ్హత్వా కా ఎవ నిరామయం.౧-౨-౨౫. ఆర్గ్యపాద్యాదులు సమర్పించి , ఆసననైవేద్యములతో సత్కరించి , వుపిరిసలపకుండా అధితి  మరియాదాలు జరిపినాడు.