సోమవారం, డిసెంబర్ 06, 2010

బ్రహ్మణా సమనుజ్ఞాతః సోఅపి ఉపావిశత్ ఆసనే , ఉపవిస్తే తదా తస్మిన్ సాక్షాత్ లోక పితామహే .౧-౨-౨౭ అక్కడ కూర్చున్న వారు సాక్షత్ లోకపితామహుడు , ఆయన ఆజ్ఞప్రకారము  ఆసనముపై కుర్చునికుర్చోనట్లుగా ఆసనము అయినాడు   .