గురువారం, డిసెంబర్ 09, 2010

 1-2-30పునర్ అంతర్గత మనా భూత్వా శోక పరాయనః , తం ఉవాచ తతో బ్రహ్మా ప్రహాసన్ మునిపున్గావం . మళ్లీ అంతర్గతముగా మనసులో జరిగినది తలుచుకుంటూ వచి యించుట చూచి ఆ బ్రహ్మ నవ్వు కున్నాడు      .