బుధవారం, డిసెంబర్ 15, 2010

 1-2-32రామస్య చరితం క్రిత్స్నం కురు త్వం రిష్హిసత్తమ ,ధర్మాత్మనో భాగవతో లోకే రామస్య ధీమతహ్. ఈ లోకములో ధర్మాత్ముడు , భగవంతుడు , ధీమంతుడు రాముడే , ఆ రాముని చరితమును ఋషులలోఉత్తముడు ఐన నీవు వ్రాయుము  .