సోమవారం, డిసెంబర్ 06, 2010

అథ ఉపవిశ్య భగవాన్ ఆసనే పరమ అర్చితే ,వాల్మీకయె కా రిస్యే సన్దిదేశ ఆసనం తతః ౧-౨-౨౬. పరమార్చిత మైన ఆసనముపై , భగవానుడు ఆసీనుడు అయినాడు, వాల్మీకి ఋషిని కూర్చోమని ఆదేసించినాడు   .