సోమవారం, డిసెంబర్ 06, 2010

 వాల్మీకిహ్ అథ తం ద్రిస్త్వా సాహసా ఉత్థాయ వాగ్యాతః ,ప్రాన్జలిహ్ ప్రయాతో భూత్వా తస్తు పరమ విస్మితః .౧-౨-౨౪.౧-౨-౨౪   అంతట ఆతనిని చూచి చాల తొందరగా లేచి , రెండుచేతులను జోడించి నమస్కరముజేసి , చాలా ఆశ్చర్యముతో పక్కగా నిలబడినాడు  .