గురువారం, డిసెంబర్ 09, 2010

| 1-2-29యత్  తాద్రిషం చారురవం క్రఉచం హన్యాత్ అకారనాట్ , శోచన్ ఎవ పునః క్రౌన్చీమ్ ఉపా శ్లోకం ఇమం జాగు . అన్యాయముగా ఆ క్రౌంచ పక్షిని చంపిన దృశ్యం , తన నోటి నుండి వెలువడిన్ శ్లోకం పునఃచరణ అవుతున్నది .      .