గురువారం, డిసెంబర్ 09, 2010

 1-2-31శ్లోక ఎవాసత్వయాం బద్ధో నా అత్ర కార్యా విచారణా , మత చ్చందాట్ ఎవ తే బ్రాహ్మణ ప్రవ్రిత్తే అయం సరస్వతీ . అది కేవలము శ్లోకము మాత్రమే , అందులో తరచితరచి చూడవలసిన అవసరములేదు , ఆ శ్లోకము కూడా నా యొక్క ఆజ్ఞా వలెనె వచ్చినది  .