గురువారం, డిసెంబర్ 30, 2010

 1-2-36కురు రామ కథం పుణ్యం శ్లోక బద్ధం మనోరమం , యావత్ స్థాస్యంతి గిరయః సరితః చ మహీతలె . పర్వతములు నదులు ఉన్నంత వరకు ,మనోహరమైన శ్లోక బద్దమైన పుణ్య  రామ కథ వున్నటుంది .