సోమవారం, డిసెంబర్ 06, 2010

తత్ గతేన ఎవ మనసా వాల్మీకిహ్ ధ్యానం  ఆస్థితః,పాపాత్మానా క్రితం కష్టం వైరా గ్రహణ బుద్ధినా ౧-౨-౨౮ వాల్మికి మనసు లో ఏకాగ్రత కుదరటము లేడు , ఆ విరోద బుద్ధిగల, పాపాత్ముడు గుర్తుకొస్తున్నాడు  .