బుధవారం, డిసెంబర్ 15, 2010

 1-2-33వ్రిత్తం కథయ ధీరస్య యథా తే నారదాత్ శ్రుతం , రహస్యం చ ప్రకాశం చ యద్ వ్రిత్తం తస్య ధీమతహ్. ఆ దిరుని కథ వృత్తాంతం , యదా తథాముగా నారదునివల్ల విన్న , అత్యంత రహస్యము ఐనది , ప్రకాశవంతము ఐనది ఐన ఆ వృత్తాంతము చాలా గొప్పది     .