గురువారం, డిసెంబర్ 30, 2010

1-2-38తావత్ ఊర్ధ్వమ్ అధః చ త్వం మాట లోకేశ్హు నివత్స్యాసి ,ఇతి ఉక్త్వా భగవాన్ బ్రహ్మా తత్ర ఎవ అన్తరధీయత ,తతః స శిష్హ్యో భగవాన్ మునిహ్ విస్మయం ఆయయు .