ఆదివారం, అక్టోబర్ 31, 2010

శిర్న్గిబెర  పూరి సుఉతం గంగా కుఉలె వ్యసరజయాట్ |గుహం ఆసాద్య ధర్మాత్మ నిషాద అధిపతిం ప్రియం ||                                                            తా ||గంగ నది ఒడ్డున గల శ్రింబెరిపురి అనే అటవీ రాజ్యమునకు అసాద్యుడు ,ధర్మాత్ముడు , నిషాదుడు ఐన గుహుడు  అధిపతి, చాలా ముఖ్యుడు. ౧=౧=౨౯.