ఆదివారం, అక్టోబర్ 31, 2010

    జనకస్య కులే జాత దేవ మాయేవ నిర్హ్మితా |                          సర్వ   లక్షణ  సంపన్న నారినాం ఉత్తమం వదుహు | |.     తా ||  జనకరాజు వంశములో జన్న్మిచిన , దేవ మాయ తో నిర్మించబడిన  . సర్వ సంపన్న లక్షణాలతో స్త్రీలలో ఉత్తమ మైన వదువు   ౧=౧=౨౭.