శనివారం, అక్టోబర్ 30, 2010

ధనదేనా సమః త్యాగే సత్యే ధర్మ ఇవ అపారః |                     తం ఎవ గున్సంపన్నం రామం సత్య పరాక్రమం ||.౧- ౧-౧౯.