ఆదివారం, అక్టోబర్ 31, 2010

సితాప్య అనుగాతా రామం శశినం రోహి నియతా |                 ఔరైహ్ అనుగతో దూరామ్ పిత్రా దశరతేన కా || ౧=౧=౨౮.   తా || చంద్రుడు వెంట వెళ్ళే  రోహిణి ల  , సీతా రాములు వెంట ప్రేమతో  పురజనులు దశరథుడు కొంత దూరము అనుసరించినారు .