ఆదివారం, అక్టోబర్ 31, 2010

భ్రాతారం దయితో భ్రతాహు సు భ్రాతరం అను దర్శాయం |     రామస్య దయితా భార్య నిత్యం  ప్రాణ సమాన హితః ||.౧=౧=౨౬.   సోదరుడు తో ఎల్లపుడు దర్శనమిచ్చి దయతో సౌ భ్రాతరం బహుకారిస్తారు , రాముడంటే నిత్యమూ భార్యను ప్రాణ సమాన ముగా ధ్యాస గలవాడు .