శనివారం, అక్టోబర్ 30, 2010

CONVERSATION BETWEEN MAHARISHI NARADA AND VALMEEKI

చారిత్రేనా కా కో యుక్తః సర్వ భూతేషు కో హితః |                   విద్వాన్ కః కః  సమ్రతః  కా కః  కా  ఏక ప్రియ దర్సనః||౧-౧-౩.