శనివారం, అక్టోబర్ 30, 2010

శ్రుత్వా కా ఏతత్ త్రిలోకజ్నో వాల్మీకెహ్ నారదో వచః |          శ్రూయతామ్ ఇతి కా  ఆమన్త్ర్య ప్రహ్రిస్తో వాక్యం అబ్రవిఇట్ ||
    ౧-౧-౬.