శనివారం, అక్టోబర్ 30, 2010

విస్నుణా సద్రిశో వీర్యె సోమవాట్ ప్రియ దర్శనః |                 కాల అగ్ని సద్రిశః క్రోదేక్సమయా ప్రిథివిసమః|| ౧-౧-౧౮.