శనివారం, అక్టోబర్ 30, 2010

CONVERSATION BETWEEN MAHARISHI NARADA AND VALMEEKI

తపహ్స్వధ్యాయ నిరతం తపస్వి వాగ్విదాం వరం |             నారదం పరిపప్రాచ్చ  వల్మికిహి మునిపున్గావం ||౧-౧-౧.