ఆదివారం, అక్టోబర్ 24, 2010

sree rama mantra

హరి హి ఓం .ఆపద మపహర్తారం దాతారం సర్వ సంపదం  లోకాభి రామ శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం .