బుధవారం, అక్టోబర్ 27, 2010

SREE VALMEEKI RAMAYANA - BALA KANDA chapter I [1]

 త్రిలోక సంచారి ఐన  , నారద మహరిషి , ఒక నొక ప్రభాతవేళ , చింతా క్రాన్తుడు ఐన , మహరిషి వాల్మీకి ని చూసి , మహరిషి వాల్మీకి మహాశయా , ఎన్దూకు  చింతాలో మునిగి వున్నారు . మీరు ఎంతో గొప్పదైన కార్యక్రమము చేయవలసి వున్నది . ప్రభు ఐన శ్రీ రాము చరిత్ర లికితము చేయవలసి వున్నది. కావున అన్ని చింతలు వదలీ, కార్యోన్ముఖుడవు కావలసియున్నది. హే, రిశిపున్గవ లే  అని పలికెను .