శనివారం, అక్టోబర్ 30, 2010

సర్వ శాస్త్ర అర్థ తత్త్వగ్నో స్మిర్తిమాన్ ప్రతిభానవాన్ |              సర్వలోక ప్రియః సాదుహ్ అదీనాఅత్మా వికాక్సనః ||.౧-౧-౧౫.