శనివారం, అక్టోబర్ 30, 2010

CONVERSATION BETWEEN MAHARISHI NARADA AND VALMEEKI

ఆత్మవాన్ కో జిత క్రోదో ద్యుతిమాన్ కః అనసుఉయకః |       కస్య బిభ్యతి దేవః కా జాత రోసస్య సంయుగే  || ౧-౧-౪