శనివారం, అక్టోబర్ 30, 2010

CONVERSATION BETWEEN MAHARISHI NARADA AND VALMEEKI

కః ను అస్మిన్ సంప్రతం లోకే  గుణవాన్  కః కా విర్యవన్ |     ధర్మజనః కా కిర్తిజనః సత్య వాక్యో దరిద వ్రతః ||౧-౧-౨.