శనివారం, అక్టోబర్ 30, 2010

యువ రాజ్యేన సంయోక్తం అయిచ్చాట్ ప్రీత్యా మహీపతిహ్.| తస్య అభిషేక సమ్భారాన ద్రిస్త్వా భార్యా అత కైకెయీ ||. ౧-౧-౨౧.