శనివారం, అక్టోబర్ 30, 2010

 బుద్ధిమాన్ నీతిమాన్ వాన్గ్మీ శ్రీమాన్ శత్రు నిబ్ర్హనః |              విపుళామ్సో మహాబాహు కంభు గ్రీవో మహాహనుహ్ || ౧-౧-౯.