శనివారం, మే 05, 2012

వాడే దానిలో వుంది

వాడే దానిలో  వుంది 

బెల్లం సారా కాపు కు వస్తుంది  చలివెంద్రానికి పనికి  వస్తుంది .
బుద్ది కూడా  దుష్కార్యలకు  వస్తుంది  సత్కార్యాలకు  పనికి  వస్తుంది .