గురువారం, మే 24, 2012

స్నేహం


స్నేహం  ఒక  తీయని  బాట  

పడదోయదు  ఏనాటికి 

గన్నేరుల  పల్లెరుల  రానీయదు  దరి 

దుఖః ముల   దాహముల  తీర్చేటి  దొరి 

 నీ నీడ నీజాడ మరిచినా  నిను ఏనాడు  మరువని తోడు 

నీ వారు  నిను  ఎవగించిన  నిను ఏనాడు  వీడని జోడు 

ప్రతిధ్వనిలా  ఓయని  పలికే  నీ  ఆమని 

ప్రతిక్షణము  నిను పరిరక్షచించే ఒక  పరిభ్రమణ  సుదర్శన  చక్రం 

స్నేహం  పరమ  పవిత్రం  ప్రియురాలి  వలపుల కన్న  

స్నేహం  ఒక  నిశ్చల  తత్వం  చలించదు  జవరాలిలా 

పరీక్షల  రాళ్ళు  వేసి  చెడగొట్టకు ఆ  నిశ్చల  అంతరంగాన్ని 

చెడగొట్టకు  ఆ  నిర్మల  నిశబ్బ్ద  ఘాడ  సమాధి  స్థితిని .