మంగళవారం, మే 15, 2012

ఒట్టి మూర్ఖుడు అని అర్థం
జీవితపు గుణపాటం చూసి  నేర్చుకోవాలి , అనుభవించి కాదు 


జీవితపు ఆనందాలు అనుభవించి సొతం చేసుకోవాలి,చూసి కాదు

ఈ నగ్న సత్యం   తెలియని వాడు 

వీటి  మధ్యగల  భేదం తెలుసుకోలేని  వాడు  

ఒట్టి  మూర్ఖుడు  అని అర్థం 

జీవితంలో  పడరాని కష్టాలు  పడతాడు .